×

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી એસ. એમ. ખટાણા

Designation :જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : જિલ્લા પંચાયત, મોરબી
Phone No. : ૦૨૮૨૨-૨૨૮૯૯, ૦૨૮૨૨-૨૨૨૫૮૩
Fax No.​ : ૦૨૮૨૨-૨૨૨૫૮૦
Mobile No​ : ૯૯૭૮૪૦૬૪૭૦
E-mail :doubturdoubts@gmail.com