×
પ્રમુખ વિષે | મોરબી જિલ્લા પંચાયત

પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ
કિશોરકુમાર પ્રેમજીભાઇ ચિખલીયા

Designation :પ્રમુખ
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : જીલ્લા પંચાયત, મોરબી
Phone No. :
Fax No.​ :
Mobile No​ :
E-mail :