×

પશુપાલન-૫શુઘન

વષઁ : ૨૦૧૫-૧૬

અં.નં. તાલુકાનું નામ ગાય ભેંસ બળદ ઘેંટા-બકરા ઉંટ મરઘા(પોલ્‍ટ્રી) ગઘેડુ- ઘોડા અન્‍ય કુલ
1 મોરબી 20358 34378 26765 3 8 84 81596
2 વાંકાનેર 61789 76671 54954 1005638 5 128 181 1199366
3 માળીયા 8170 14350 15338 133 1488 2 69 4 39554
4 ટંકારા 17309 18471 25231 9 43 172 61235
5 હળવદ 45582 42835 27266 38 10 100 22 115853
કુલ 153208 186705 0 149554 174 1007126 34 424 379 1497604