×

સં૫કૅની માહિતી

  • શાખાનું નામ : પશુપાલન
  • શાખાનું સરનામુ : ગીબ્સન મિડલ સ્કુલ જીલ્લા પચાયત મોરબી
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી : ડૉ વી.એન.મકવાણા (નાયબ પશુપાલન નીયામાક)
  • ફોન નં : '૦૨૮૨૨ ૨૨૨૭૧૨
  • ફેકસ નં : -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
1 ડૉ.ડી એ.ભોરણીયા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ૨૮૨૨ ૨૨૨૭૧૨ - ૯૮૯૮૫૯૮૩૯૭ drdayal98397@gmail.com