×

પશુપાલન - પશુ સારવાર

પશુ હોસ્‍પીટલ તેમજ અન્‍ય સંસ્‍થાઓમાં સારવાર પામેલા ૫શુની વિગત. વષૅ:-૨૦૧૫-૧૬

અં.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્‍પીટલ/ દવાખાના નું નામ દાખલ કરેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા
1 મોરબી મોરબી 9556
2 વાંકાનેર વાંકાનેર 5075
3 ટંકારા ટંકારા 4230
4 માળીયા માળીયા 12895
5 હળવદ હળવદ 4917
કુલ 36673