×

પશુપાલનની જાણકારી અને ૫શુપાલકોની શિબીરોની માહિતી

અં.નં. તાલુકાનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ
1 મોરબી 23 27642 952
2 વાંકાનેર 17 14786 996
3 ટંકારા 21 15012 1076
4 માળીયા 16 2226 835
5 હળવદ 18 2314 1095
કુલ 95 61980 4954