×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ: હિસાબી શાખા

શાખાનું સરનામુ: ગીબ્સન મિડલ સ્કુલ બિલ્ડીંગ રેલ્વે સ્ટેશન રોડ મોરબી

મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી: હિસાબી અધિકારી વર્ગ-૨

ફોન નં: ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૪૭

ફેકસ નં: ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૪૭

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી પી.કે.પરમાર હિસાબી અધિકારી ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૪૭ ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૪૭ ૭૩૫૯૧૪૫૧૬૪ -