×

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

અ.નં. તાલુકાનું નામ સાંસ્‍કૃતિક કાર્યક્રમનું નામ તારીખ સમય
ટંકારા રાસ - મોટાખીજડીયા તાલુકા શાળા ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ -
ટંકારા યોગ - સજનપર પ્રા. શાળા ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ -
ટંકારા નૃત્ય- મેઘપર(ઝા) પ્રા. શાળા ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ -
ટંકારા દેશભક્તિ ગીત- વિરપર પ્રા. શાળા ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ -
ટંકારા એકપાત્રિય અભિનય- બંગાવડી તા. શાળા ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ -
ટંકારા નાટક- ગનેશપર પ્રા. શાળા ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ -
વાંકાનેર જાલસીકા પ્રા.શાળા તા શા. કોઠી ( ડાયટ રાજકોટની મંજુરી) c.r.c.co- આયોજીત c.r.c. કક્ષાની ચિંતન શિબિરપ્રાર્થના સ્વાગત ગીત, ક્વોલિટી એજયુ., મુલ્યનિષ્ઠ શિક્ષણ, સ્કુલ મેનેજમેન્ટ ૦૩/૧૦/૨૦૧૫ ૭:૩૦ થી ૧૨:૩૦
વાંકાનેર શ્રી રામક્રુષ્ણ નગર કન્યા પ્રા.શાળા, તા.શા.ન. 4 વાંકાનેર શાળા નવનિર્મીત સંકુલનુ ઉદઘાટન, દાતા સન્માનમા નાટ્ક, સ્વાગત ગીત, રાસ, મિમિક્રી, જેવા કાર્યક્રમ ૧૩/૧૦/૨૦૧૫ ૮:૩૦ થી ૧૦:૩૦
વાંકાનેર અશરફનગર પ્રા.શાળા તા. શા. સિંધાવદર વર્ગખંડ ઉદઘાટન કાર્યક્રમ સંદર્ભ સ્વાગત ગીત, રાસ, અભિનયગીત જેવા કાર્યક્રમ ૨૯/૦૧/૨૦૧૬ ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૩૦
૧૦ વાંકાનેર તાલુકા કક્ષાના પ્રજાસતાક પર્વ ની ઉજવણી ( તીથવા તા. શા.)પ્રંસગો ચીત સાંસ્ક્રુતીક કાર્યક્રમ : સ્વાગત ગીત, રાસ, નાટક, અભિનય ગીત, દેશ્ભકિત ગીત જેવા કાર્યક્રમો. ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ ૭:૩૦ થી ૧૧:૪૫
૧૧ વાંકાનેર વાંકાનેરની તમામ પ્રા. શાળાઓમા પ્રજાસતાક પર્વની ઉજવણી: સ્વાગત ગીત, દેશભકિત ગીત, અભિનય ગીત, નાટક જેવા કાર્યક્રમો યોજાય છે. ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ ૭:૩૦ થી કાર્યક્રમ પુર્ણ થયા સુધી
૧૨ વાંકાનેર શ્રી પાડધરા પ્રા.શા. તા.શા.જંકશન વાર્ષિકોત્સવ 2016 : સ્વાગત ગીત, રાશ, નાટક, એકપાત્રીય અભિનય, ચમત્કારથી ચેતો, શિક્ષણ બચાવો, દીકરીનુ મહ્ત્વ જેમા શાળાના 100% વિધાર્થીનો સમાવેશ કરેલ હતો ૦૬/૦૨/૨૦૧૬ રાત્રીના ૮:૦૦ થી ૧૧:૪૫સુધી
૧૩ માળિયા (મીં) સ્વામી વિવેકાનંદ વકતૃત્વ સ્પર્ધા ૧૨/૦૧/૨૦૧૬ ૧૧:૦૦કલાક
૧૪ માળિયા (મીં) મતદાર જાગૃતિ નાટક ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ ૧૧:૦૦ કલાક
૧૫ માળિયા (મીં) રંગારંગ કાર્યક્રમ ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ સાંજે ૬:૦૦ કલાક
૧૬ હળવદ રાણેકપર પ્રા.શાળા - આજકી શામ બેટી કે નામ ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ રાત્રે - ૯ થી ૧૨.૩૦
૧૭ હળવદ સમલી પ્રા.શાળા - સમલી કે સિતારે ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ રાત્રે - ૮ થી ૧૧.૩૦
૧૮ હળવદ જુના અમરાપર પ્રા.શાળા- પ્રજા સતાક ૫ર્વ સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ સવારે - ૯ થી ૧૧-૦૦
૧૯ હળવદ ચૈતન્ય નગર પ્રા.શાળા- પ્રજા સતાક ૫ર્વ સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ સવારે - ૯ થી ૧૧-૦૦
૨૦ હળવદ શક્તિ નગર પ્રા.શાળા - પ્રજા સતાક ૫ર્વ સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ સવારે - ૯ થી ૧૧-૦૦
૨૧ હળવદ હળવદ-૭ પે.સે.પ્રા.શાળા - પ્રજા સતાક ૫ર્વ સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ સવારે - ૯ થી ૧૧-૦૦