×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ: વિકાસ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ: વિકાસ શાખા, જીલ્લા ૫ચાયત મોરબી
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકાર: નાયબ જીલ્લા વિકાસ અઘિકારી (વિકાસ)
  • ફોન નં: ૦૨૮૨૨-૨૨૨૫૮૩
  • ફેકસ નં: ૦૨૮૨૨-૨૨૨૫૮૩

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
એમ.ડી.દવે ના.ચીટનીશ ૨૨૨૫૮૩ ૨૨૨૫૮૩ ૯૪૨૭૭૧૭૪૦૭ -
એ.જે. રાવલ સિનિ. ક્લાર્ક ૨૨૨૫૮૩ ૨૨૨૫૮૩ ૯૮૭૯૨૭૨૧૪૧ -
જે.એચ.ડાંગર જુ.કલાક ૨૨૨૫૮૩ ૨૨૨૫૮૩ ૯૭૨૪૫૮૧૩૦૩ -