×

સં૫કૅની માહિતી

  • શાખાનું નામ:  જિલ્લા શિક્ષણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ :  જિલ્લા શિક્ષણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, જિ. મોરબી
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી :  બી. એન. દવે ( જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી )
  • ફોન નં  : ૯૯૨૫૦ ૦૫૩૯૫
  • ઇન્‍ટર કોમ નં : ૧૦૪

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
દિનેશભાઈ ડી. વડસોલા નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૦૨૮૨૨-૨૨૨૭૧૦ - ૯૮૨૫૯ ૧૩૩૩૪ dpeomorbi@gmail.com
સલીમભાઈ ડી. અબડા સિનિ. ક્લાર્ક ૦૨૮૨૨-૨૨૨૭૧૦ - ૯૯૭૯૯ ૬૩૩૯૬ dpeomorbi@gmail.com