×

ગ્રાંટની માહિતી

જિલ્લાનું નામ વર્ષ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સુચિત કામો મંજુર કામો તે પૈકી થયેલ ખર્ચ રીમાર્ક
પૂર્ણ કામો પ્રગતિ હેઠળ શરૂ ન થયેલ રદ કરેલ કામો
મોરબી ૨૦૧૫-૧૬ ૧૫૬૩-૫૫ ૬૬૫ ૬૫૨ ૪૪૮ ૧૧૩ ૮૬ ૮૨૨-૧૮
મોરબી ૨૦૧૬-૧૭ ૨૨૯૮-૮૪ ૭૦૧ ૩૨૦ ૧૩૮ ૧૦૬ ૨૨૪ ૨૨૮-૯૬

સરદાર આવાસ યોજના ૨૦૧૨-૧૩

જિલ્લાનું નામ યોજનાનું નામ યોજનાનું વર્ષ લક્ષ્યાંક માર્ચ-૧૬ અંતિત સ્ટીલ ઓવર પૂર્ણ થયેલ કામો બાકી કામો તે પૈકી થયેલ ખર્ચ રીમાર્ક
પ્લીન્થ લીંટલ શરૂ ન થયેલ રદ કરેલ
મોરબી સરદાર આવાસ યોજના ૨૦૧૨-૧૩ ૧૬૧ ૨૦ ૧૧ ૧૩૦ ૩ ૨૩
મોરબી સરદાર આવાસ યોજના-૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૩ ૧૪ ૨ ૧૦
મોરબી સરદાર આવાસ યોજના-૩ ૨૦૧૫-૧૬ 22 13 1 6 0 2 2