×

સં૫કૅ માહિતી

  • શાખાનું નામ: આઈ.સી.ડી.એસ
  • શાખાનું સરનામુ: ગીબ્સન મિડલ સ્કૂલ રેલ્વે સ્ટેશનની બાજુમાં -મોરબી
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી: શ્રી પ્રોગ્રામ ઓફિસર
  • ફોન નં: ૦૨૮૨૨ ૨૨૨૭૧૬
  • ઇન્‍ટર કોમ નં: ૨૨૪

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ: હોદ:ો ફોન નંબર (કચેરી): ફેકસ નંબર: મોબાઇલ નંબર: ઇ-મેલ
પારૂલબા પરમાર પી.ઓ ૦૨૮૨૨ ૨૨૨૭૧૬ - ૯૮૭૯૫૩૩૫૬૭ -