×

મહત્વના નજીકના શહેરો

ક્રમ શહેરનું નામ જિલ્‍લા મથકેથી કિ.મી. (આશરે)
રાજકોટ ૬૬.૬ કિમી
ધ્રાંગધ્રા ૭૯.૨ કિમી
ધ્રોલ ૬૧.૨ કિમી

જામનગર

૧૦૧ કિમી

સુરેન્દ્રનગર

૧૨૬ કિમી