×

સં૫કૅ માહિતી

  • શાખાનું નામ: મેલેરીયા શાખા
  • શાખાનું સરનામુ: મેલેરીયા શાખા, ગીબ્શન મીડલ સ્કુલ,આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત મોરબી
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી: ડો. સી.એલ. વારેવડીયા
  • ફોન નં: ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૪૫
  • ફેકસ નં: -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ડો. સી.એલ. વારેવડીયા જીલ્લા મેલેરીયા શાખા અધિકારી ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૪૫ - ૯૯૦૯૯ ૮૮૭૧૪ -