×

શાખાની કામગીરી

 • ગામ પંચાયતનું વિભાજન તથા સંયોજન
 • ગામ પંચાયતની મિલ્‍કત વહેંચણી
 • ગામ પંચાયતોને સુ૫રસીડ કરવા બાબત
 • ગામ સભાની કામગીરી
 • તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખનું રાજીનામું મંજુર કરવા બાબત
 • ગ્રામ પંચાયતના પ્રમુખનું રાજીનામું મંજુર કરવા બાબત
 • તાલુકા/જીલ્‍લા પંચાયત ના સભ્‍યની ખાલી ૫ડેલ જગ્‍યાની કામગીરી
 • તાલુકા પંચાયત પ્રમુખનું રાજીનામું મંજુર કરવા બાબત
 • જીલ્‍લા/તાલુકા પંચાયત ચુંટણીની કામગીરી
 • જીલ્‍લા સમકારી નિધ‍િ બાબત.
 • જીલ્‍લા ગ્રામ ઉતેજન નિધ‍િ બાબત.
 • ચાર ખર્ચના દર નકકી કરવા બાબત.
 • ગામ પંચાયત દફતર તપાસણી બાબત.
 • તીર્થગામની કામગીરી
 • ૫દાધ‍િકારીની તાલીમની કામગીરી
 • ૫દાધ‍િકારીની તાલીમની કામગીરી
 • શ્રેષ્‍ઠ ગામ પંચાયતની કામગીરી
 • ગુ.પં. અધ‍િનિયમ લમસમ ટેક્ષની કામગીરી
 • ઓકટ્રોય વળતર ગ્રાંટની ફાળવણી
 • વ્‍યવસાય વેરા ગ્રાંટની ફાળવણી
 • ગુજરાત રાજય વ્‍યવસાય, વ્‍યાપાર, ધંધા અને રોજગાર વેરા (સુધારા) વિધેયક-૨૦૦૮ હેઠળ ગ્રામ પંચાયત વિસ્‍તારમાં આવેલ વ્‍યવસાય, વ્‍યાપાર, ધંધા અને રોજગાર કરતી સંસ્‍થાઓ, વ્‍યકિતઓ પાસેથી વ્‍યવસાય વેરાની વસુલાતની કામગીરી.
 • જીલ્‍લા પંચાયતની સામાન્‍ય સભા, કારોબારી સમિતિની સભાની કાર્યસુચિ અને કાર્યવાહી નોંધની કામગીરી.
 • તાલુકા પંચાયતની સામાન્‍ય સભા, કારોબારી સમિતિની સભાની કાર્યવાહી નોંધ અવલોકન કરવાની કામગીરી.
 • લોક અરજીઓની તપાસની કામગીરી.