×

પંચાયતનું સરનામું

  • ડીડીઓ નામ: શ્રી કન્કીપતી રાજેશ
  • સરનામું: જીલ્લા પંચાયત મોરબી , ગીબ્શન મીડલ સ્કુલ , રેલ્વે સ્ટેશન રોડ મોરબી
  • ફોન નંબ૨: ૦૨૮૨૨-૨૨૮૯૯, ૦૨૮૨૨-૨૨૨૫૮૩
  • ફેકસ નંબ૨: ૦૨૮૨૨-૨૨૨૫૮૦
  • મોબાઈલ નંબ૨: ૯૯૭૮૪૦૬૪૭૦
  • ઈ મેઈલ: doubturdoubts@gmail.com