×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ: સમાજ કલ્યાણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ: સમાજ કલ્યાણ શાખા
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી: જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી શ્રી જિ.પં મોરબી
  • ફોન નં : ૦ર૮રરરરર૭૧૩
  • ફેકસ નં : -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ડી.એમ.સાવરિયા જિ.સ.ક.અધિશ્રી રરર૭૧૩ - ૯૪ર૭ર૩૭૪પ૩ -