×

શાખાની કામગીરી

જીલ્લા આંકડા અધિકારી આ શાખાના વડા છે. આંકડા શાખા દ્વારા નિચે પ્રમાણેની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

 • જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા દર વર્ષે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.
 • જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમિક્ષા દર વર્ષે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.
 • જિલ્લા ધરગથ્થુ ઉત્પાદન ગણતરી.
 • જિલ્લાને લગતી તમામ આંકડાકીય માહિતી એકત્ર તેમજ સર્વે કરવાની કામગીરી.
  • વસ્તી ગણતરી
  • પશુધન ગણતરી અને બ્રીડ સર્વે
  • આર્થિક ગણતરી
  • ઈનપુટ સર્વેની કામગીરી
  • આઈ.આઈ.પી. સર્વેની કામગીરી

આંકડા શાખાને લગત ઓનલાઈન ડેટા એન્ટ્રી તેમજ માહિતી અધતન કરવાની કામગીરી.

 • વિલેઝ પ્રોફાઈલ
 • બિજનેશ રજીસ્ટર
 • સ્થાનિક સંસ્થાના હિસાબો
 • ડીસ્ટ્રીકટ હુમન ડેવલોપમેન્ટ પ્રોફાઈલ અપડેશન
 • પખવાડીક છુટક તેમજ જથ્થાબંધ વસ્તુના બજાર ભાવ
 • અર્ધ વાર્ષિક બજાર ભાવ
 • વિકેન્દ્રિત જિલ્લા આયોજન મંડળ હેઠળ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી હસ્તક મુકવામાં આવેલ ગ્રાંટ ફાળવણી તેમજ મોનિટીરીંગનું કામ.

  જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી દ્વારા સુપ્રત કરવામાં આવે તે અન્ય કામગીરી.