×

સં૫કૅ માહિતી

  • શાખાનું નામ: આંકડા શાખા
  • શાખાનું સરનામુ: આંકડાશાખા ગિબ્સન મિડલ સ્કુલ જિલ્લા પંચાયત મોરબી
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી: શ્રી એન.જી.ચૌહાણ
  • ફોન નં: ૯૪૨૮૧ ૪૭૩૨૭

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારી/કર્મચારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એન.જી.ચૌહાણ જિ.આં.અ. ૦૨૮૨૨-૨૨૨૭૧૪ - ૯૪૨૮૧૪૭૩૨૭ Dso.ddo.morbi@gmail.com
શ્રી એચ.ડી.વરમોરા સંશોધન મદદનિશ ૦૨૮૨૨-૨૨૨૭૧૪ - ૯૪૨૭૭૧૬૯૧૫ Dso.ddo.morbi@gmail.com
શ્રી યુ.ડી હળવદીયા સંશોધન મદદનિશ ૦૨૮૨૨-૨૨૨૭૧૪ - ૮૨૬૪૬૪૯૭૩૨ Dso.ddo.morbi@gmail.com