×

તાલુકા પંચાયત​

  • મોરબી
  • ટંકારા
  • વાંકાનેર
  • હળવદ
  • માળિયા (મિયાણા)