×

મહિલા અને બાળ વિકાસ

 • યોજના નું નામ : મહિલા અને બાળ વિકાસ
 • યોજના ક્યારે શરૂ થઈ : 02/10/1975
 • યોજનાનો હેતુ :
  • જન્મથી ૬ વર્ષથી વય જૂથના બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને પોષણના સ્તરમાં સુધારો કરવો
  • બાળકોનો યોગ્ય શારીરિક.માનસિક અને સામાજિક વિકાસ થાય તેનો પાયો નાખવો
  • મૃત્યુદર,કુપોષણ ,બીમારી તથા શાળા છોડવાના દરમાં ધટાડો કરવો
  • બાળકોના વિકાસના પ્રોત્સાહન માટે વિવિધ સબંધિત વિભાગો વચ્ચે નીતિઓનું અસરકારક સંકલન અને અમલીકરણ
  • પોષણ અને આરોગ્ય વિષયક યોગ્ય શિક્ષણ દ્વારા બાળકોના સામાન્ય આરોગ્ય અને પોષણ સબંધી જરૂરિયાત વશે માતાની સમાજમાં વધારો કરવો
 • યોજના વિશે (માહિતી) :
  • પૂરક પોષણ
  • પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ
  • આરોગ્ય તપાસ
  • રસીકરણ
  • રેફરલ સેવાઓ
  • પોષણ અને આરોગ્ય વિષયક શિક્ષણ
 • યોજના નો લાભ કોને મળી શકે અને તેના માટે કોને મળવું તે વિગત દર્શાવો. : ૬ માસથી ૬ વર્ષના બાળકો , સગર્ભામાતા /ધાત્રીમાતા ,૧૧થી ૧૮ વર્ષની કિશોરીઓ
 • યોજના ના લાભાથીઁ માટેની લાયકાત :

નોંઘ:-

 • પૂવૅ આંકડાકીય માહિતી ૫ણ સાથે મોકલવી.
 • દરેક યોજના માટે ઉ૫રની માહિતી સાથે યોજનાની આંકડાકીય માહિતી ૫ણ આ૫વી.