×

માળિયા (મિયાણા) વિષે

માળિયા (મિયાણા) તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં આવેલા રાજકોટ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. માળિયા (મિયાણા) આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

Read More
શ્રી શૈલેશ એ. ચાવડા

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

માળિયા (મિયાણા) વિષે

માળિયા (મિયાણા) તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં આવેલા રાજકોટ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. માળિયા (મિયાણા) આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.

Read More
૪૩
૬ર૭ર૮
૪૦

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો