×

ટંકારા વિષે

ટંકારા તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં આવેલા રાજકોટ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. પડધરીમાં ૫૦ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૬૯.૩૯ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં ડેમી- ૧ તથા ડેમી- ૨ નો સમાવેશ થાય છે. તાલુકાનો સરેરાશ વરસાદ ૩૯૫ મીમી. છે.

Read More
શ્રી જે. જી. ગોહિલ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

ટંકારા વિષે

ટંકારા તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં આવેલા રાજકોટ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. પડધરીમાં ૫૦ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૬૯.૩૯ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં ડેમી- ૧ તથા ડેમી- ૨ નો સમાવેશ થાય છે. તાલુકાનો સરેરાશ વરસાદ ૩૯૫ મીમી. છે.

Read More
૫૦
૮૪૩૯૭
૫૦

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો